سیم جوش CO2

,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش

ویژگی های سیم جوش SG2  ام تی سی

سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2

سیم جوش MTC با قابلیت جوشکاری در سرعت بالا به شکل یکنواخت و نفوذ پذیری بالا برای جوشکاری عمومی با

سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2

گاز CO2 و دیگر مخلوط گازها نظیر آرگون مناسب برای جوشکاری سازه های فلزی خطوط لوله و صنایع خودرو سازی

سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2

میباشد.عدم پاشش و قوس پایدار و یکنواخت از مزایای این محصول میباشد.این محصول در قرقره های ABS به وزن 15

سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2

کیلوگرم در قطرهای0.8 و 1.0 و 1.2 و1.6میلیمتر میباشد

سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,سیم جوش CO2,

                       
AWS 5.18:ER70S-6
EN440:G3SI1
DIIN8559: SG2