سیم جوش

 سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوش CO2،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش,سیم جوش،سیم جوشسیم جوش

 سیم جوش،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوش CO2،سیم جوش،قیمت سیم جوش،سیم جوشCO2،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش,سیم جوش

مزایای محصولات این شرکت

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش

قایلیت سرد شدن مذاب SPATTER  با سرعت بالا و تاثیر در  دفرمگی چسبیدن قطعه

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش co2

دارای شیرینک و بسته بندی مناسب برای جلوگیری از اکسید شدن

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،

دارای گواهینامه کیفیت از آزمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،

نفوذ پذیری فوق العاده و پر کردن حفره با استحکام بالای جوش

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،

دارای مقاومت بالا در جوش مطابق استاندارد بین المللی

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،

افزایش راند مان کار و کاهش هزینه  درتولید

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،

پاشش و دود قابل کنترل

 

سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،سیم جوش،